Polityka Prywatności

Layer_2

RODO

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: [imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej] przez Administratora danych osobowych – Barter Coal sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w celu oferowania mi współpracy handlowej polegającej na nabyciu towarów lub usług od ww. spółki.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie od Barter Coal sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu.

Na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę

na używanie przez Barter Coal sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych dla celów marketingu bezpośredniego,

- co oznacza kontaktowanie się ze mną i otrzymywanie od Barter Coal sp. z o.o. ofert współpracy

handlowej dotyczących oferowanych przez ww. spółkę towarów lub usług, za pośrednictwem

wybranych przeze mnie kanałów komunikacji:

- poczta elektroniczna biuro@bartercoal.pl

Wyrażenie ww. zgód jest w pełni dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie ww. ofert i

komunikatów handlowych.

Zostałem poinformowany/a o prawie do wycofania, w każdej chwili, powyższych zgód.

Potwierdzam otrzymanie informacji o zasadach przetwarzania moich danych osobowych.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barter Coal sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sienkiewicza 40a, 15-004 Białystok, dalej jako Barter Coal.
 2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Barter Coal odpowiedzialnym specjalistą: biuro@bartercoal.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 4. a) w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych (ofert towarów i usług Barter Coal) na dane adresowe podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
 5. b) w celach analitycznych i statystycznych - uzasadnionym interesem Barter Coal jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1

lit f RODO);

 1. c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Barter Coal polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Barter Coal (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
 3. a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 4. b) podmiotom świadczącym na rzecz Barter Coal usługi prawne, analityczne i marketingowe oraz usługi archiwizacyjne,
 5. c) operatorom pocztowym i kurierom,
 6. d) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 7. e) innym administratorom danych: SUEK LTD z siedzibą na Cyprze (3, Georgiou Katsounotou, 3036,

Limassol, Cypr), SUEK JSC z siedzibą w Rosji (53/7, Dubininskaya Str., 115054, Moskwa, Rosja) oraz

SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii

 1. f) podmiotom przetwarzającym SUEK Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i SUEK-Baltic UAB z

siedzibą w Wilnie.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być dalej przetwarzane (zmiana celu przetwarzania) przez każdy z podmiotów wskazanych w punkcie 3 e) niniejszego dokumentu, w ramach ich prawnie uzasadnionego interesu (Artykuł 6.1.f) RODO), wyłącznie dla wewnętrznych administracyjnych celów, tj. utworzenie i skuteczne działanie ujednoliconego systemu informatycznego, który przyczynia się do szybkości i jakości decyzji zarządczych, automatyzacji informacji i działań analitycznych w procesach biznesowych Grupy SUEK, w tym koordynacji i rejestracji celów biznesowych (kontrahenci, transakcje, umowy, zobowiązania, przesyłki itp.) oraz planowania i wykonania zobowiązań.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat od chwili udzielenia zgody, a w

razie cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu – odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub

wniesienia sprzeciwu. Ponadto do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód

udzielonej przez Panią/Pana zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek

ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza UE, tj. Szwajcarii (SUEK AG)

oraz Rosji (SUEK JSC, podmioty świadczące usługi IT). W odniesieniu do Szwajcarii Komisja

Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych na mocy Decyzji z dnia 26 lipca 2000 r.

Nr 2000/518/WE. Rosja nie została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające

odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże przekazanie Danych Osobowych do SUEK JSC lub do

dostawców usług IT z siedzibą w Rosji zostanie udokumentowane w formie Umów Przetwarzania

Danych, które będą uwzględniały wszystkie elementy wymagane przez RODO, jak również

zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych

osobowych podmiotom mającym siedzibę w państwach spoza UE, przyjętych przez Komisję

Europejską na mocy Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Będzie Pani/Pan

uprawniona do uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych oraz Umów Przetwarzania Danych

(obejmujących standardowe klauzule umowne) pod adresem Barter Coal.

 1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania danych w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, zdatnym do odczytu maszynowego) oraz

prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu administratorów (punkt 3 b)-c) oraz 5 powyżej), z przyczyn związanych z Pani/Pana

szczególną sytuacją. W takim przypadku (sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana

danych w tych celach, chyba w stosunku do tych danych istnieją ważne, prawnie uzasadnione

podstawy przetwarzania danych, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane

będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każde z powyższych

praw może Pani/Pan wykonać względem każdego z administratorów, drogą pisemną lub

elektroniczną, na następujące adresy administratorów:

- względem Barter Coal: ul. Sienkiewicza 40a (15-004 Białystok), e-mail: biuro@bartercoal.pl

- względem SUEK Polska: ul. Arkońska 6 (80-837 Gdańsk), e-mail: dane@suekag.com

- względem SUEK LTD: 3, Georgiou Katsounotou, 3036, Limassol, Cypr, e-mail: dane@suekag.com

- względem SUEK JSC: 53/7, Dubininskaya Str., 115054, Moskwa, Rosja, dane@suekag.com

- względem SUEK AG: Wassergasse 7, 9000 St. Gallen, Szwajcaria dane@suekag.com

 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne y. W razie odmowy podania danych

osobowych nie będzie Pani/Pan otrzymywał/a ofert współpracy handlowej polegającej na nabyciu

towarów lub usług od Barter Coal Sp. z o.o.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt

Adres

Barter Coal Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 40a

15-004 Białystok

Numer kontaktowy

85 722 20 62

85 722 20 61

85 676 38 68

Fax:

85 722 20 70

Adres e-mail

biuro@bartercoal.pl

Pełny kontakt