Błąd przy wyświetlaniu kursów walut.

Polityka Prywatności

Layer_2

RODO

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przez administratora danych osobowych – Barter Coal sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 40a (15-004 Białystok), dalej jako „Barter Coal”, w celu oferowania mi współpracy handlowej polegającej na nabyciu towarów lub usług od ww. spółki.
 • Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie od Barter Coal informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu.
 • Na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne wyrażam zgodę na używanie przez Barter Coal telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, co oznacza kontaktowanie się ze mną i otrzymywanie od Barter Coal ofert współpracy handlowej przez ww. spółkę towarów lub usług, za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: pocztą lub kurierem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w szczególności za pomocą następujących kanałów:
 1. pocztą: Barter Coal sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 40A, 15-004 Białystok
 2. e-mailem: biuro@bartercoal.pl
 3. telefonicznie: +48 85 74 85 310.

Wyrażenie ww. zgód jest w pełni dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie ww. ofert i komunikatów handlowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wycofania, w każdej chwili, powyższych zgód.

 

INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barter Coal sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 40a (15-004 Białystok).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Grupy SUEK są następujące: compliance@suekag.com. Dodatkowo, w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Barter Coal odpowiedzialnym specjalistą pod adresem e-mail: biuro@bartercoal.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  - w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych (ofert towarów i usług Barter Coal) na dane adresowe. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  - w celach analitycznych i statystycznych – uzasadnionym interesem Barter Coal jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Barter Coal polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Barter Coal (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
  - dostawcom systemów informatycznych i usług IT na rzecz Barter Coal,
  - podmiotom świadczącym na rzecz Barter Coal usługi prawne, analityczne i marketingowe oraz usługi archiwizacyjne,
  - operatorom pocztowym i kurierom,
  - organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  - innym administratorom danych – spółkom z Grupy SUEK: SUEK LTD z siedzibą na Cyprze (3, Georgiou Katsounotou, 3036, Limassol, Cypr), SUEK JSC z siedzibą w Rosji (53/7, Dubininskaya Str., 115054, Moskwa, Rosja), SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii (Vadianstrasse 59, 9000 St. Gallen, Szwajcaria), SUEK Polska z siedzibą w Gdańsku (ul. Arkońska 6 Budynek A2, 80-837 Gdańsk)
  - podmiotom przetwarzającym Barter Coal oraz SUEK-Baltic UAB z siedzibą w Wilnie.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane (zmiana celu przetwarzania) przez każdy z podmiotów wskazanych w punkcie 4 e) niniejszego dokumentu (administratorów), w ramach ich prawnie uzasadnionego interesu (Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO), wyłącznie dla wewnętrznych administracyjnych celów, tj. utworzenie i skuteczne działanie ujednoliconego systemu informatycznego, pozwalającego na polepszenie szybkości i jakości decyzji zarządczych, automatyzacji informacji i działań analitycznych w procesach biznesowych Grupy SUEK, w tym koordynacji i rejestracji celów biznesowych (kontrahenci, transakcje, umowy, zobowiązania, przesyłki itp.) oraz planowania i wykonania zobowiązań.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat od chwili udzielenia zgody, a w razie cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu – odpowiednio do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu. Ponadto do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Panią/Pana zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza UE, tj. Szwajcarii (SUEK AG) oraz Rosji (SUEK JSC, podmioty świadczące usługi IT). W odniesieniu do Szwajcarii Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych na mocy Decyzji z dnia 26 lipca 2000 r. Nr 2000/518/WE. Rosja nie została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże przekazanie danych osobowych do SUEK JSC lub do dostawców usług IT z siedzibą w Rosji zostanie udokumentowane w formie Umów Przetwarzania Danych, które będą uwzględniały wszystkie elementy wymagane przez RODO, jak również zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w państwach spoza UE, przyjętych przez Komisję Europejską na mocy Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Będzie Pani/Pan uprawniona do uzyskania Umów Przetwarzania Danych (obejmujących standardowe klauzule umowne) w siedzibie Barter Coal.
 8. Każdą z wyrażonych zgód marketingowych można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, zdatnym do odczytu maszynowego) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratorów (punkt 3 bc oraz 5 powyżej), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku (sprzeciw) nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że w stosunku do tych danych istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każde z powyższych praw może Pani/Pan wykonać względem każdego z administratorów, drogą pisemną lub elektroniczną, na następujące adresy administratorów:
  - względem Barter Coal sp. z o.o.: ul. Sienkiewicza 40a, 15-004 Białystok, e-mail: biuro@bartercoal.pl;
  - względem SUEK POLSKA sp. z o.o.: ul. Arkońska 6, 80-837 Gdańsk, e-mail: dane@suekag.com;
  - względem SUEK LTD: 3, Georgiou Katsounotou, 3036, Limassol, Cypr, e-mail: compliance@suekag.com;
  - względem SUEK JSC: 53/7, Dubininskaya Str., 115054, Moskwa, Rosja, e-mail: compliance@suekag.com;
  - względem SUEK AG: Vadianstrasse 59, 9000 St. Gallen, Szwajcaria, e-mail: compliance@suekag.com.
 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. W razie odmowy podania danych osobowych nie będzie Pani/Pan otrzymywał/a ofert współpracy handlowej polegającej na nabyciu towarów lub usług od Barter Coal.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt

Adres

Barter Coal Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 40a

15-004 Białystok

Numer kontaktowy

85 722 20 62 - Sekretariat

85 722 20 61 - Dział Handlu

85 722 20 63 - Dział Księgowy

Fax:

85 722 20 70

Adres e-mail

biuro@bartercoal.pl

Pełny kontakt